Policies

Główne obowiązki ucznia

 • regularne i punktualne uczęszczanie w każdą sobotę na lekcje (w razie nieobecności obowiązuje usprawiedliwienie;  poniżej 85% obecności – dziecko nie dostaje świadectwa
 • jeśli uczeń spóźni się więcej niż 10 minut, będzie musiał poczekać do następnej lekcji
 • szanowanie i słuchanie nauczycieli, personelu szkoły i dyżurnych
 • odrabianie prac domowych i dawanie ich do podpisu rodzicom
 • udział w przedstawieniach i występach szkolnych
 • szanowanie mienia prywatnego i mienia szkoły, w przypadku uszkodzenia mienia angielskiej szkoły rodzic jest zobowiązany pokryć koszt lub odkupić sprzęt.

Uczniom zabrania się

 • biegania w budynku szkolnym
 • wchodzenia do części budynku nieużywanej przez Polską Sobotnią Szkołę
 • grania w piłkę w zabudowaniach szkolnych
 • jedzenia i picia w klasach
 • korzystania z telefonu (będą konfiskowane a rodzice będą je odbierać osobiście). Przy każdym następnym podobnym wykroczeniu karą będzie £5 na rzecz szkoły
 • wprowadzania na teren szkoły zwierząt
 • uczeń który notorycznie będzie przeszkadzał w czasie zajęć zostanie zawieszony na 3 tygodnie. Jeżeli po tym czasie zachowanie nie ulegnie zmianie uczeń zostanie usunięty ze szkoły.

Obowiązki rodziców

 • dokonywanie opłat szkolnych w wyznaczonych terminach: depozyt do końca maja, reszta opłaty w pierwsze dwie soboty września, począwszy od rozpoczęcia roku szkolnego w naszej szkole. Nieuregulowanie opłaty za szkołę w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem Państwa dziecka z listy uczniów naszej szkoły
 • dokonanie opłaty za dyżury, która jest obowiązkowa
 • dopilnowanie odrobienia przez dziecko zadanych prac domowych i ich podpisywanie
 • ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko
 • zakaz palenia papierosów na całym terenie szkoły
 • współpraca ze szkołą w sprawie zasad dyscypliny i edukacji dziecka
 • udział w wywiadówkach oraz w imprezach artystycznych szkoły
 • punktualne odbieranie dzieci. Będzie obowiązywała dodatkowa opłata za odebranie dzieci po czasie, do godz. 13.00 jest dopuszczalne, natomiast po godz 13.00 - £1 za każdą minutę spóźnienia.

LET'S STAY CONNECTED